جواب تمربن علوم هفتم|بخش سوم،درس هفتم:سفرآب درون زمین|فکرکنید و فعالیت صفحه 57

فکرکنید صفحه 57

الف) میزان فضاهای خالی و نفوذپذیری را در دو شکل زیر با هم مقایسه کنید.

میزان فضاهای خالی و نفوذ پذیری در شکل دو بیشتر از شکل یک است زیرا وجود ذرات ریز باعث پر شدن فضای خالی بین آن شده است.
ب)کدام یک برای تشکیل ذخیرهٔ آب زیرزمینی مناسب تر است؟

شماره ی دو زیرا توانایی بالایی در ذخیره آب درون حفرات خالی خود دارد.

 

فعالیت صفحه 57

یک ظرف شیشه ای را تا سه چهارم با ماسه پر کنید ؛ سپس تا نیمه درون آن آب بریزید.

به دقت آن را مشاهده کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
١- داخل ظرف چند منطقهٔ مجزا وجود دارد؟

2 منطقه
٢- کدام منطقه را می توان به سفرهٔ آب زیرزمینی تشبیه کرد؟

منطقه ی پایینی که حفرات آن کاملاً با آب پر شده اند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!