جواب تمربن علوم هفتم|بخش سوم،درس هفتم:سفرآب درون زمین|فعالیت و آزمایش کنید صفحه 55

حل تمربن علوم هفتم|بخش سوم،درس هفتم:سفرآب درون زمین

فعالیت صفحه 55

-مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنهٔ شکل زیر با هم مقایسه، و دربارهٔ دلیل خود بحث کنید.

مقدار نفوذ آب به زمین در دامنه الف بیشتر از ب است به دلیل وجود پوشش گیاهی آب متوقف شده و زمان بیشتری برای نفوذ به خاک دارد درحالی که در بخش ب آب بدون هیچ مانعی با سرعت عبور کرده و زمان برای نفوذ در درون زمین ندارد.
-احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید.

نیاز به احداث سد در بخش ب بیشتر است . زیرا سرعت جریان آب کاهش پیدا کرده و آب فرصت می یابد تا به زمین نفوذ کند و آب های زیرزمینی را تشکیل دهد.

 

آزمایش کنید صفحه 55

٤- در هر یک از گلدان ها 1 لیوان آب بریزید.
نتیجهٔ مشاهده ها را در گروه خود به بحث بگذارید.

سرعت نفوذ آب به این ترتیب:

3لیوان ماسه>2 لیوان ماسه و 1 لیوان رس>1 لیوان ماسه و 2 لیوان رس>3 لیوان رس
5- کدام نمونه خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟ چرا؟

خاکی مناسب کشاورزی است که دارای مقدار یکسان از هردو نوع ماده یعنی(رس و ماسه) باشه تا هم آب را در خود زیادی نگه ندارد و هم آن قدر نفوذ پذیر نباشد که عملاً همۀ آب از دست برود و مقداری را در خود نگه ندارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!