جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ Lesson3: My Abilities/ صفحه 31

زبان انگلیسی هشتم: Reading, Speaking and Writing صفحه 31

Your Classmate’s Name Ability
Akbar ride a bicycle
Ramin use a computer
Aref take photos
Faramarz draw
Alireza write story
Mohammad mahdi swim

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!