جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ Lesson3: My Abilities/صفحه 33

زبان انگلیسی هشتم: Role Play صفحه 33

Student B Card

  1. My name’s Alireza
  2. I’m 23 years old
  3. I’m a florist
  4. I’m Iranian
  5. I’m from Sari
  6. It’s very beatiful
  7. It’s pasta
  8. I can swimming

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!