جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/ Lesson3: My Age/صفحه 19

زبان انگلیسی هفتم: Sounds and Letters صفحه 19

.Circle the month and day of your birth in the tables below

Khordad Ordibehesht Farvardin
Shahrivar Mordad Tir
Azar Aban Mehr
Esfand Bahman Dey

عکس: اعداد 1 تا 31 / روزهای ماه

جواب: 23

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!