جواب تمرین عربی هشتم|درس اول|اَلتَّمْرينُ الثّانَ عَشََر صفحه 20

اَلتَّمْرينُ الثّانَ عَشََر صفحه 20

اين کلمات را در جای مناسبی از جدول بنويسيد.

(أَشجار / يَومانِ / واقِفينَ / کُتُب / غُرابَینِ / شَجَرات / فائِزونَ / جالِسات)

مثنّی مذکّر جمع مذکّر سالم جمع مؤنّث سالم جمع مکسّر
يَومانِ واقِفينَ شَجَرات أَشجار
غُرابَینِ فائِزونَ جالِسات کُتُب

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!