جواب تمرین عربی هشتم|درس اول|اَلتَّمْرينُ التّاسِعُ و اَلتَّمْرينُ الْعاشُِر و اَلتَّمْرينُ الْحادي عشََر صفحه 19

اَلتَّمْرينُ التّاسِعُ صفحه 19

الف) کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنيد.

أُمّ = والدَِة بَيت = مَنزِل حَزِنَ فَرِح
ذَهَبَ رَجَعَ أَب = والدِ خَلفْ = وَراء
عُدْوان = عَداوَة کَبير صَغير قرَيب بَعيد
جَميل قَبيح بُستان= حَديقَة أَمْسِ غَدا

ب) کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد.

 

اَلتَّمْرينُ الْعاشُِر صفحه 19

کدام کلمه از نظر معنايی یا دستوری با بقيّۀ کلمات ناهماهنگ است؟

مَصنَع(کارخانه) مَکتَبَة(کتابخانه) مَدرَسَة(مدرسه) مَلَكَ(فرمانروایی کرد)
شَعَرْنَ(احساس کردند) لاعِبونَ(بازیکنان) فاعِلينَ(انجام دهندگان) مُدَرِّسات(معلمان)
رَحِمَ(رحم کرد،مهربانی کرد) خافَ(ترسید) وَراءَ(پشت) نَصَرَ(یاری کرد)
رَجُلانِ(مردان) حَدائِق(باغ ها) أَشجار(درختان) فَواکِه(میوه ها)
هَرَبَ(فرار کرد) هٰذا(این) ذٰلِكَ(آن) هٰذِہِ(این)
أَنا(من) وَردَة(گل) أَنتَ(تو) هُمْ(آن ها)
صورَة(تصویر) لِماذا(برای چه) کَيفَ(چه طور) مَنْ(کسی که)
وَقَعَ(افتاد) قَذَفَ(انداخت) رُبَّ(چه بسا) سَلِمَ(سالم ماند)

 

 

اَلتَّمْرينُ الْحادي عشََر صفحه 19

گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.

١. مِنْ مَلابِسِ النسِّاءِ وَ البْنَاتِ:

(از لباس های زنان و دختران)

اَللَّوْحَة

(تصویر)

الَفُْسْتان

(پیراهن زنانه)

٢. قيمَتُهُ غاليَةٌ جِدّاً:

(قیمت بسیار زیاد دارد)

اَلذَّهَب

(طلایی)

اَلْقَميص

(پیراهن)

٣. عَدَدُ أيَاّمِ الْأسُبوع:ِ

(تعداد روزهای هفته)

سَبعَة

(هفت)

تِسعَة

(نه)

٤. مَکانُ الْأشَجارِ:

(مکان درختان)

الفَْلَاحّ

(کشاورز)

اَلْحَديقَة

(باغ)

٥. أمُُّ الْأبَِ:

(مادرِ پدر)

اَلْجَدّ

(پدربزرگ)

اَلْجَدَّة

(مادربزرگ)

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!