جواب تمرین عربی هشتم|درس اول|اَلتَّمْرينُ الثّالِث عشََر صفحه 21

اَلتَّمْرينُ الثّالِث عشََر صفحه 21

ترجمۀ اين کلمات را در جدول بنويسيد.

1. ثَمانيَة 2. شَهْر 3. وَصَلَ ٤. أسُبوع ٥. أسَْرار ٦. ليَتَْ 7. ما ذهََبنْا 8. طرَيق
9 . وَحْدَة 10 . شَبکََة 11 . نار 12 . کلُّ 13 . مدَينَة 1٤ . ما أَکَلْنا 1٥ . نجَمْ 1٦ . صَفّ
17 . سَفينَة 18 . سَمَکَة 19 . أحَمَر 20 . مُساعَدَة 21 . کانَ 22 . عِنْدَ 23 . باب
2٤ . صَيفْ 2٥ . وَجَع 2٦ . رَأيَتُْ

جواب: 

 1. هشت
 2. ماه
 3. رسید
 4. هفته
 5. رازها
 6. کاش
 7. نرفتیم
 8. راه
 9. تنهایی
 10. تور
 11. آتش
 12. همه
 13. شهر
 14. نخوردیم
 15. ستاره
 16. کلاس
 17. کشتی
 18. ماهی
 19. سرخ
 20. کمک
 21. بود
 22. نزد
 23. در
 24. تابستان
 25. درد
 26. دیدم

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!