جواب تمرین عربی هشتم|درس دهم|اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 132

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 132

جمله های هماهنگ عربی و فارسی را به هم وصل کنيد.

خَيرُ الْامورِ أوسَطُها. 1

بهترین کار ها میانه روی آن هاست.

تن آدمی شریف است به جان آدمیتّ
نه همين لباس زیباست نشان آدمیّت5
سُکوتُ اللسَانِ سَلامَةُ الْإِنسانِ. 2

سکوت زبان سلامتی انسان است.

عالم بی عمل به چه مانَد؟ به زنبور بی عسل. 3
الَعْالمُِ بلاعَمَلٍ کَالشَّجَرِ بلا ثَمَرٍ. 3

عالم بدون عمل مانند درخت بدون میوه است.

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد؛
نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد.4
مَنْ زرَعََ العْدُْوانَ حَصَدَ الْخُسْرانَ. 4

کسی که دشمنی بکارد زیان درو می کند.

اندازه نگه دار که اندازه نکوست؛
هم لايق دشمن است و هم لايق دوست. 1
زينَةُ الْباطِنِ خَيْرٌ مِنْ زينَةِ الظّاهِرِ.  5

زیبایی درون بهتر از زیبایی ظاهر است.

زبان سرخ سرسبز می دهد بر باد. 2

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!