جواب تمرین عربی هشتم|درس دوم|اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ و اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 30

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 30

هر کلمه را به توضيح مرتبط با آن وصل کنيد.  «یک کلمه اضافه است»

بَلاءُ الْنسانِ فيهِ: 1
مَوتُ الَْحياءِ: 2
نِصفُ الدّينِ: 3
اَلْوَقتُ مِثْلُهُ: 4
اَلْجَنَّةُ تَحتَ أَقدامِهِنَّ: 5
الَْامَُّهات 5
اَللِّسان
اَلْجَهل1
حسُنُ الخْلُقُ 3
اَلْجُنديّ
اَلذَّهَب 4

 

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 30

ترجمه کنيد؛ سپس فعل ماضی و مضارع را مشخّص کنید.

1.«وَ جَعَلْنا(ماضی) مِنَ الْماءِ کُل شَيءٍ حَيٍّ»

و هرچیز زنده ای  را از آب قرار دادیم.

٢. أَنتَ قَبِلْتَ(ماضی) کَلامَ والِدِكَ وَ الْآنَ تَعمَلُ(مضارع) بِهِ.

تو کلام پدرت را قبول کردی و الان به آن عمل می کین.

3. أَنتِ حَفِظْتِ(ماضی) سورَةَ النَّصرِ وَ الْآنَ تَحفَظينَ(مضارع) سورَةَ الْقَدرِ.

تو سوره نصر را حفظ کردی و الان سوره ی قدر را حفظ می کنی.

4. أَنَا دَخَلْتُ(ماضی) الصَّفَّ الثّامِنَ وَ أنتَ تَدخُلُ(مضارع) الصَّفَّ الْخامِسَ.

من وارد کلا هشتم شدم و تو وارد کلاس پنجم می شوی.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!