جواب تمرین عربی هشتم|درس دوم|اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 28

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 28

با مراجعه به متن درس، جمله های درست و نادرست را معلوم کنيد.

درست نادرست
1. قَليلٌ مِنْ أَسماءِ الَْولادِ وَ الْبَناتِ فِي الْعالَمِ الِْسلاميِّ عَرَبيٌّ.

(کمی از اسم های پسران و دختران در جهان اسلامی به عربی است.)

2. کَتَبَ سيبَوَيهِ أَوَّلَ کِتابٍ کامِلٍ في قَواعِدِ اللُّغَةِ الْفارِسيَّةِ.

(سیبویه اولین کتاب کامل در دستور زبان فارسی بود.)

3. کَتَبَ الْفيروزآباديُّ مُعجَماً فِي اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ.

(فیروز آبادی لغت نامه ای در زبان عربی نوشته است.)

٤. اَلْإيرانيّونَ خَدَمُوا اللُّغَةَ الْعَرَبيَّةَ قَليلاً .

(ایرانیان به زبان عربی کمی خدمت کردند.)

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!