جواب تمرین عربی هشتم|درس دوم|اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ و اَلتَّمْرينُ السّادِسُ و اَلتَّمْرينُ السّابِعُ صفحه 31

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 31

گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.

1. أَ أَنتَ ……………………… الْبابَ قَبلَ دَقيقَتَينِ؟

(آیا تو در را دو دقیقه قبل در را ….؟ )

طَرقَتَْ

(کوبیدی)

تَطْرقُُ

(می کوبی)

2. أنَا ……………….. عَنْ طرَيقِ الْجَنَّةِ في حَياتي.

(من به دنبال راه بهشت در زندگی ام …)

بَحَثْنا

(گشتیم)

أبَْحَثُ 

(می گردم)

3. یا حَدّاد،ُ أ أنَتَ ………………… فِي الْمَصنعَ أمَْسِ؟

(ای آهنگر ، آیا تو دیروز در کارخانه …؟)

عَمِلتَْ

(کار کردی)

تَعْمَلينَ

(کار می کنی)

4. يا أُختي، هَلْ ……………….. الطَّعامَ قَبلَ دَقیقَةٍ؟

(ای خواهرم، آیا یک دقیقه قبل غذا را …؟)

أَکَلْتِ

(خوردی)

شَربِتَْ

(نوشیدی)

5. أَ أَنتِ ……………………… بِجَمْعِ الْفَواکِهِ بَعدَ يَومَينِ؟

(آیا تو به جمع کردن میوه ها بعد دو روز…)

بَدَأْتُ

(شروع کردم)

تَبْدَئينَ

(شروع می کنی)

6. أَيُّهَا الْخَبّازُ الْمُحتَرَمُ، هَل …………. بَعدَ دَقائِق؟

(ای نانوای محترم ، آیا بعد دقیقه ها ….؟)

تَعْمَلُ

(کار می کنی مذکر)

تعَمْلَينَ

(کار می کنی مونث)

 

 

اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 31

مانند مثال ترجمه کنيد.

نَظَرَ: نگاه کرد أَنْظُرُ  نگاه میکنم تَنْظُرُ نگاه میکنی تَنْظُرينَ نگاه میکنی
سَأَلَ:پرسيد أَسْأَلُ مي پرسم تَسْأَلُ می پرسی تَسْأَلينَ می پرسی
سَمَحَ: اجازه داد أَسْمَحُ اجازه میدهم تَسْمَحُ اجازه می دهی تَسْمَحينَ اجازه می دهی
ذَکَرَ: ياد کرد اذْکُرُ یاد می کنم تَذْکُرُ یاد می کنی تَذْکُرينَ یاد می کنی

 

اَلتَّمْرينُ السّابِعُ صفحه 31

در گروه های دو نفره مکالمه کنيد. «پاسخ کوتاه کافی است»

1. کيَفَ حالُكَ؟ کَيفَ حالُكِ؟(حالت چه طور است؟) أنا بخیر.(من خوبم)
2. مَا اسْمُكَ؟ مَا اسْمُكِ؟(اسمت چیست؟) أَنا ….(من … هستم)
3. مَن أنَتَ؟ مَن أنَتِ؟(چه کسی هستی؟) أنا …. (من …. هستم)
4. أيَنَ أنَتَ؟ أَينَ أَنتِ؟(کجا هستی؟) أنا فی المکتبة ( من در کتابخانه هستم.)
5. هَل أنَتَ مِن کرج؟ هَل أنَتِ مِن کرج؟(آیا اهل کرج هستی؟)  لا(خیر)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!