جواب تمرین عربی هشتم|درس دوم|فعل مضارع صفحه 26

فعل مضارع صفحه 26

عکس 1: دختر با مداد سیاه می نویسد.

عکس 2: پسر با مداد قرمز می نویسد.

عکس 3: پسر قرآن را حفظ می کند.

عکس 4: دختر قرآن را حفظ می کند.

 

جواب:

1.أَنَا أَکتُبُ بِالْقَلَمِ الْأَسوَدِ. (شکل شماره 2 )

من با مداد سیاه می نویسم.

2.أَنَا أَکْتُبُ بِالْقَلَمِ الْأَحمَرِ. (شکل شماره 1)

من با مداد قرمز می نویسم.

3.أَنتَ تَحْفَظُ الْقُرآنَ جَيِّداً.

نو  قرآن را به خوبی حفط می کنی.

4.أَنتِ تَحْفَظينَ الْقرُآن بدِقِةَّ.ٍ

تو قرآن را به دقت حفظ می کنی.

 

 

مانند مثال ترجمه کنيد.

 

ذَهَبْتُ رفتم أَذهَبُ می روم
صَنَعْتُ ساختم أَصنَعُ می ساختم
عَلِمْتَ دانستی تَعلَمُ می دانی
زَرَعْتَ کاشتی تَزرَعُ می کاری
عَرَفْتِ شناختی تَعرِفينَ می شناسی
قَبِلْتِ قبول کردی تَقبَلينَ قبول می کنی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!