جواب تمرین عربی هشتم|درس سوم|اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ و اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 40

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ  صفحه 40

با مراجعه به متن درس به پرسش های زير پاسخ کوتاه دهيد.

1. ماذا قالَ النَّبيُّ حَولَ الْکُتُبِ؟ اَلْکُتُبُ بَساتينُ الْعُلَماءِ

پیامبر در مورد کتاب ها چه فرموده است؟ ” کتاب ها باغ های دانشمندان هستند.”
2. ما هوَ الْهَدَفُ مِنِ انْتِخابِ الشُّغْلِ؟ خدمة للناس.

هدف از انتخاب شغل چیست ؟ خدمت به مردم.

3. حَولَ أَيِّ مَوضوعٍ کانَ دَرسُ الْيَومِ؟ مهنتنا فی المستقبل

درس امروز در مورد چه موضوعی بود؟ شغل ما در آینده
4. ماذا سَتَصيرُ فِي الْمُستَقبَلِ؟ ساصیر الشرطی (شخصی است)

در آینده چه خواهی شد؟ پلیس خواهم شد.
5. أَيُّ شُغلٍ مُهِمٌّ بِرَأْيِك؟  کل مهنة 

چه شغلی برای تو مهم است ؟ هر شغلی

 

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 40

عکس 1: آشپز زن

عکس 2: مرد نجار

عکس 3: پزشک

عکس 4: زن کشاورز

جواب:

 

1.أَنَا طَبّاخَةٌ.
أَطْبُخُ طَعاماً لَذيذاً.

من آشپز هستم. غذاهای خوشمزه می پزم.

2.أَنَا نَجّارٌ. 
سَأَصْنَعُ کُرسيّاً خَشَبيّاً.

من نجار هستم. صندلی چوبی می سازم.

3.أَنتَ طَبيبٌ مُجِدٌّ.
أَنتَ تَفحَصُ الْمَرضیٰ بِدِقَّةٍ.

تو طبیب کوشا هستی . مریض را به دقت معاینه می کنی.

4.أَنتِ فَلّاحَةٌ مُجِدَّةٌ.
أَنتِ تَحصُدينَ الرُّزَّ.

تو کشاورز کوشا هستی . برنج را درو می کنی.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!