جواب تمرین عربی هشتم|درس سوم|اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 43

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 43

در گروه های دو نفره مکالمه کنيد.«پاسخ کوتاه کافی است»

1. في أيَِّ صَفٍّ أنَتَ (أنَتِ)؟

(در کدام کلاس هستی؟)

صف الثامن . (کلاس هشتم)
2. مِنْ أيَنَ أنَتَ (أنَتِ)؟

(اهل کجا هستی؟)

أنا مِن ایران. (اهل ایرانم)
3. أ تعَرِفُ (تَعرِفينَ) اللُّغَةَ الْعَرَبيَّةَ؟

(آیا زبان عربی می دانی ؟)

نعم(بله)
٤. کمَ کتِابا في حَقيبتَِﻚَ (حَقيبتک)؟

(چه تعداد کتاب در کیفت است؟)

الخمسة ( پنج)
٥. أيَنَ الخَْليجُ الفْارِسيُّ؟(خلیج فارسی کجاست؟) فی الجنوب ایران(در جنوب ایران)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!