جواب تمرین عربی هشتم|درس سوم|اَلْاربَعینیّات صفحه 46

اَلْاربَعینیّات صفحه 46

الَذَّهابُ إلیَ النجََّفِ الْشَرَفِ

رفتن به نجف

 

– أرُيدُ أنَ أذَهَب إلیَ النجََّفِ.

می خواهم که به نجف بروم.

 

أ تذهَبُ باِلحْافلِةَِ أمَ بِسَياّرَةِ الْاجُرةَ؟ِ

می خواهی با اتوبوس برو یا با تاکسی ؟

– أذَهَبُ بِالحْافلِةَِ.

با اتوبوس می روم.

مَوقفُِ الحْافلِاتِ أمَامَكَ.

ایستگاه اتوبوس ها روبرویت است.

مَعَ مَن جِئتَْ؟

همراه با چه کسی می روی؟

جِئتُْ مَعَ أسُرَ تي وَ أسُرَةِ عَمّي وَ خالي.

همراه با خانواده ام و خانواده عمویم و خانواده دایی ام می روم.

مَتیٰ نصَلُِ إلیَ الحَْرَمِ؟

کی به حرم می رسیم؟

نصَِلُ فِي السّاعةَِ التاّسِعَةِ وَ النصِّفِ.

ساعت 9 و نیم می رسیم.

 

کمَ مَرَّةً حَضَرتَ في مَسيرَةِ الْربعَين ؟

چند بار در مسیر اربعین حاضر شدی؟

– حَضَرتُ لِوََّلِ مَرَّةٍ.

برای اولین بار حاضر شدم.

أَنصَحُكَ أنَْ تذَهَب إلیٰ وادِي السَّلامِ.

به تو نصیحت می کنم که به وادی السلام بروی.

– لا أدَري ما وادِي السَّلامِ؟

نمی دانیم وادی السلام چیست؟

مِن أکَبرَِ مَقابرِِ العْالمَ فيها مَراقدُِ بعَضِ الْنبياءِ.

یکی از بزرگترین مقبره های عالم که در آن مرقد بعضی از پیامبران است.

 

– أيَُّ نبَيٍّ مَدفون هُناكَ؟

کدام پیامبر آنجا مدفون شده است؟

هود وَ صالِحٌ (ع)  

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!