جواب تمرین عربی هشتم|درس سوم|فعل مضارع صفحه 39

فعل مضارع صفحه 39

عکس 1: نانوا

عکس 2: دانش آموزان و معلم شیمی

عکس 3: پلیس کنار دانش آموزان

عکس 4: پزشک و بیمار

 

جواب:

1.أَنَا خَبّازٌ.
أَعمْلَُ لتَهِیِئَةِ الخُْبزِ مِنَا لسّاعَةِ الخْامِسَةِ.

من نانوا هستم . از ساعت 5 صبح برای تهیه نان کار می کنم.

2.أَنَا مُدَرِّسَةُ الْکيمياءِ.

أَشرَحُ الدَّرسَ لِلطّالِباتِ.

من معلم شیمی هستم . درس را برای دانش آموزان شرح می دهم.

3.أَنتَ شُرْطيٌّ.
تَحفَظُ الْأَمْنَ فِي الْبِلادِ.

تو پلیس هستی. امنیت را در کشور حفظ می کنی.

4.أَنتِ طَبيبَةٌ.

تَفحَصينَ الْمَرضیٰ بِدِقَّةٍ.

تو پزشک هستی.  مریض را به دقت معاینه می کنی.)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!