جواب تمرین عربی هشتم|درس ششم|اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 81

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 81

تَکذِبانِ دروغ می گوييد لاتَکذِبانِ آن دو دروغ نمی گویند.
ما ندَِمْتُ پشيمان نشدم لا أنَدَمُ پشیمان نمی شوم.
ما حَزنِْتَ غمگين نشدی لا تحَْزَنُ غمگین نمی شوی
شََرحْتُنَّ شرح داديد ما شََرحْتُنَّ شرح ندادید.
تَخْدِمونَ خدمت می کنيد لا تَخْدِمونَ خدمت نمی کنید.
رَحِمْتُما رحم کرديد تَرْحَمانِ رحم می کنید.
عَمِلْنا کار کرديم سَوفَ نعَمْلَُ عمل خواهیم کرد.
فَرِحْتِ شاد شدی تَفْرحَينَ شاد می شوی.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!