جواب تمرین عربی هشتم|درس ششم|اَلتَّمْرينُ الثّاني و اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 80

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 80

جمله های زير را با توجّه به تصوير ترجمه کنيد.

عکس 1: پسران به بالای کوه می روند.

عکس 2: دختران تنیس روی میز بازی می کنند.

عکس 3: دختران از کتابخانه کتاب می گیرند.

عکس 4: دو پسر در رودخانه هستند.

جواب: 

 

1.أَينَ تَذْهَبونَ؟
نَذْهَبُ فَوقَ الْجَبَلِ.

کجا می روید؟

به بالای کوه می رویم.

2.ماذا تَلْعَبْنَ؟
نَلْعَبُ کُرَةَ الْمِنْضَدَةِ.

چه چیزی بازی می کنید؟

تنیس روی میز بازی می کنیم.

3.يا بِنْتانِ، ماذا تَفْعَلانِ؟
نَأْخُذُ كِتابَينِ مِنَ الْمَكتَبَةِ.

ای دختران ، چه می کنید؟

دو کتاب از کتابخانه می گیریم.

4.يا وَلَدانِ، إلیٰ أَينَ سَتَذْهَبانِ؟
سَنَذْهَبُ إلَی النَّهْرِ بَعْدَ دقائِق.

ای دو پسر ، به کجا خواهید رفت؟

به رودخانه دقایقی بعد خواهیم رفت.

 

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 80

جمله های زير را ترجمه کنيد؛ سپس زير فعل های مضارع خط بکشيد.

1.إِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالْإحسانِ.

قطعا خدا به نیکی امر می کند.

2.أفَرَأيْتُمُ الْماءَ الَّذي تشَرَبونَ.

آیا نگاه کرده اید به آبی که می نوشید؟

3. أ أنتُم تَخْلُقونَهُ أمْ نَحنُ الْخالِقونَ.

آیا شما آن را آفریده اید یا ما آفریننده هستیم؟

4. أیها الْفَلّاحونَ، أ لا تَجْمَعونَ الْفَواکِهَ لِلْبَيعِ؟

ای کشاورزان، آیا میوه ها را برای فروش جمع نمی کنید؟

5.يا زَميلاتي ،إِلیٰ أَينَ تَذْهَبْنَ بَعْدَ  أُسبوعَینِ؟

ای همکلاسی هایم ، بعد از دو هفته  به کجا می روید؟

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!