جواب تمرین عربی هشتم|درس ششم|اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 79

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 79

با مراجعه به متن درس، جملۀ درست و نادرست را معلوم کنيد.

1.ما کَتَبَ الطَّبيبُ لِلسَّيِّدَةِ فاطِمَةَ حُبوباً فِي الْوَصفَةِ. غلط

پزشک برای خانم فاطمه قرص در نسخه ننوشت.
2 .سافَرَتْ أُسْرَةُ السَّيِّدِ فَتّاحيّ إلَی الْعِراقِ. صحیخ

خانواده آقای فتاحی به عراق سفر کردند.
3 .اَلسَّيِّدَةُ فاطِمَةُ في سِنِّ السَّبْعینَ. غلط

خانم فاطمه در سن 40 سالگی است.
4.هٰذِهِ الْسُرَةُ مِنْ إيرانشهر . غلط

این خانواده از ایرانشهر هستند.
5 .اَلسَّيِّدُ فَتّاحيّ حَدّادٌ.  غلط

آقای فتاحی آهنگر است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!