جواب تمرین عربی هشتم|درس نهم|اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 116

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 116

عکس 1: دانش آموزان پسر به سفر می رمند.

عکس 2: دانش آموزان دختر به سفر می روند.

عکس 3: دو پسر از کلاس خارج می شوند.

عکس 4: دو دختر از کلاس خارج می شوند.

جواب:

 

1.أوُلٰئِكَ الطُّلّابُ يَذهَبونَ إلیٰ سَفْرَةٍ.

این دانش آموزان(مذکر) به سفر می روند.

2.أوُلٰئِكَ الطّالِباتُ يَذهَبْنَ إلیٰ سَفْرَةٍ.

این دانش آموزان (مونث) به سفر می روند.

3.هٰذانِ الطّالِبانِ يَخرُجانِ مِنْ صَفِّهِما.

این دو دانش آموز(مذکر) از کلاسشان خارج می شوند.

4.هاتانِ الطّالِبَتانِ تَخرُجانِ مِنْ صَفِّهِما.

این دو دانش آموز(مونث) از کلاسشان خارج می شوند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!