جواب تمرین عربی هشتم|درس نهم|اَلتَّمْرينُ السّابِعُ صفحه 120

اَلتَّمْرينُ السّابِعُ صفحه 120

در جدول كلمات مناسب بنويسيد؛ سپس رمز را پیدا کنید.

ثالِث- خائِف- عِندَهُم- مَسموح- حَدَثَ- غَداء- هُناكَ- أَقدام- مَلاعِب- مِنشَفَة-
عُصفور- يَصدُقُ- سادِس- شاي- شَلّل- مُحافَظَة

جواب: جدول به ترتیب از ابتدا تا انتها

 1. اتفاق افتاد (ح د ث)
 2. مجاز (م س م و ح)
 3. دارند (ع ن د ه م)
 4. ناهار (غ د ا ء)
 5. سوم (ث ا ل ث)
 6. ترسیده (خ ا ئ ف9
 7. ورزشگاه ها (م ل ا ع ب)
 8. پاها (ا ق د ا م)
 9. آنجا (ه ن ا ک)
 10. راست می گوید (ی ص د ق)
 11. گنجشک (ع ص ف و ر)
 12. استان (م ح ا ف ظ هٌ)
 13. آبشار (ش ل ا ل)
 14. ششم ( س ا د س)
 15. چای (ش ا ی)
 16. حوله (م ن ش ف هٌ)

رمز جدول: حسن الخلق نصف الدین/ خوش اخلاقی نصف دین است.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!