جواب تمرین عربی هشتم|درس نهم|بدانیم صفحه 113

بدانیم صفحه 113

پرسش و پاسخ با کلمۀ پرسشی «کَيفَ: چگونه»
1. کَيفَ حالُكَ؟ أَنَا بِخَيرٍ.  حالت چه طور است؟ خوب هستم.
2. کَيفَ وَصَلْتَ؟ بِسُرعَةٍ  چه طور رسیدی؟ به سرعت

کَيفَ یَخْرُجُ الْوَلَدُ مِنَ الصَّفِّ؟ چگونه پسر از کلاس خارج می شود؟
یَخْرُجُ سریعاً. سریعا خارج می شود.

کَيفَ تَسْأَلُ الطّالِبَةُ؟ دانش آموز چگونه سوال می پرسد؟
تَسْأَلُ مَسرورَةً. با خوشحالی سوال می پرسد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!