جواب تمرین عربی هشتم|درس هشتم|اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 104

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 104

جمله های زير را ترجمه کنيد؛ سپس زير فعل مضارع خط بکشيد.

1.ألا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلٰکِنَّ أکثَرَهُم لا يعلَمونَ.

بدان که خدا وعده حق داد ولی بیشتر آن ها نمی دانند.

2. هٰذانِ الفَلّاحانِ يَزْرَعانِ الرُّزَّ فِي الرَّبيعِ.

این دو کشاورز برنج در بهار می کارند.

3. أُولٰئِكَ الْجاراتُ يَرْجِعْنَ مِنَ الضّيافَةِ.

آن همسایه ها از مهمانی باز می گردند.

٤. هاتانِ الطِّفْلَتانِ تَلْعَبانِ بَيْنَ الْشْجارِ.

این دو کودک بین درخت ها بازی می کنند.

5. هاتانِ الْجارَتانِ تَذهَبانِ إلَی الضّیافَةِ.

این دو همسایه به  مهمانی می روند.

6. إلیٰ أَينَ تَذهَبانِ، أَيَّتُهَا الْجارَتانِ؟

به کجا می روید ، ای همسایه ها(دو عدد)؟

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!