جواب تمرین عربی هشتم|درس هشتم|اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ و اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ و اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 106

 

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 106

ترجمه کنيد.

ما رَجَعوا برنگشتند لا يَرْجِعونَ بر نمی گردند.
قَدَرا توانستند يَقْدِرانِ می توانند
يَصْدُقْنَ راست می گویند. صَدَقْنَ راست گفتند
يَأْمُرانِ دستور می دهند. سَوفَ يَأمُْرانِ دستور خواهند داد
ما نَظَرتُنَّ نگاه نکرديد لا تَنْظُرْنَ نگاه نمی کنید.

 

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 106

1. هاتانِ الْبِنتانِ الْعاقِلَتانِ………………………واجِبَهُما.

این دو دختر عاقل تکالیفشان را …. .

تَکتُبونَ

می نویسید

تَکتُبانِ  

می نویسند

2. اَلطُّلّابُ سَ ……………………… إلَی الصُّفوفِ غَداً.

دانش آموزان فردا به کلاس ها ….. .

يَرجِعونَ

خواهند رفت

رَجَعَتا

رفتند

3. اَلْمُسافِرانِ ……………………… إلَی الْفُندُقِ أَمْسِ.

مسافران دیروز به هتل ….

تَذهَبونَ

می روید

ذَهَبا 

رفتند

٤. اَلطّالِباتُ ………………………حَولَ عِلْمِ الْکيمياءِ.

دانش  آموزان در مورد علم شیمی …. 

يَسأَلْنَ

سوال می پرسند

يسَألَُ

سوال می پرسد.

 

اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 106

در گروه های دو نفره مکالمه کنيد.

1. هَل عُشُّ عُصفورٍ في مَدرَسَتکِمُ (مَدرَسَتکُِنَّ)؟

آیا لانه گنجشک در مدرستان هست؟

لا

خیر

2. کمَ مُعَلمِّا عِندَكَ؟ (کَم مُعَلِّمَةً عِندَكِ؟)

چه تعداد معلم دارید؟

 اثنی عشر

12

3. لمِاذا تحَضُُر (تَحْضُیرنَ) فِي المَْدرَسَةِ؟

برای چه در مدرسه حاضر می شوید؟

لِتعلُم

برای یادگیری

4. مَتیٰ ترَجِعُ(تَرجِعينَ) إلیَ البْيَتِ؟

چه رمانی به خانه باز می گردی؟ 

بعد الظهر

بعد ظهر

5. أَينَ تَأکُلُ (تأَکلُينَ) الطعَّامَ؟

کجا غذا می خوری؟

فی غرفة

در اتاق

 

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!