جواب تمرین عربی هشتم|درس هشتم|فعل مضارع صفحه 101

فعل مضارع صفحه 101

1.ماذا يَفعَلونَ؟
هُمْ يَحصُدونَ الْقَمْحَ.

آن ها چه کار می کنند؟

آن ها گندم درو می کنند.

2.ماذا يَرفَعنَ؟
هُنَّ يَرفَعنَ جوَائزِهَُنَّ.

چه چیزی را بالا می برند؟

آن ها جایزه هایشان را بالا می برند.

3.إلیٰ أَينَ يَذهَبانِ؟
هُما يَذهَبانِ إلیٰ بَیتِهِما.

به کجا می روند؟

آن ها به خانه هایشان می روند.

4.أ هُما تَکتُبانِ فِي الدَّفتَرِ؟
لا؛ هُما تَنظُرانِ إلیٰ صورَتَینِ.

آیا آن ها در دفتر می نویسد؟

خیر، آن ها به دو تصویر نگاه می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!