جواب تمرین عربی هشتم|درس هشتم|فنّ ترجمه صفحه 102

فنّ ترجمه صفحه 102

به دو جملۀ زير دقتّ کنيد.
الف) أنَتمُا تَعْمَلانِ جَيِّدا =شما به خوبی کار می کنيد.
ب)هُما تَعْمَلانِ جَيِّدا = آنها به خوبی کار می کنند.

از کجا بدانيم معنای «تَعْمَلانِ» چیست؟

با استفاده از ضمیر موجود در جمله

با توجّه به قاعده ای که خوانديد؛ اين جمله ها را ترجمه کنيد.

١. هاتانِ الْبنِْتانِ تَکْتُبانِ واجِبَهمُا؛ أ أنَتمُا تَکْتُبانِ أَيضاً؟

این دو دختر تکالیفشان را می نویسند، آیا شما هم می نویسید؟

٢. هُما جارَتانِ نظَيفَتانِ . إنَّهمُا تَغسِلانِ ساحةَ البْيَتِ. أ أنَتمُا تَعرِفانِهِما؟

آن دو همسایه های پاکیزه هستند. قطعا آن ها حیاط خانه را تمیز می کنند. آیا شما آن  دو را می شناسید؟

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!