جواب تمرین عربی هشتم|درس هفتم|اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ و اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ و کَنْزُ الْحِکْمَةِ صفحه 94

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 94

جمله های زير را ترجمه کنيد؛ سپس زير فعل مضارع خط بکشيد.

1. أَنتَ تَعْرِفُ اللُّغَةَ الْعَرَبيَّةَ جَيِّداً وَ أُخْتُكَ لا تَعْرِفُها مِثْلَكَ.

تو زبان عربی را به خوبی می دانی و خواهرت مثل تو آن را نمی داند.

2. زَميلُكَ لَبِسَ مَلابِسَ خَريفيَّةً؛ فَلِماذا أَنتَ لا تَلْبَسُ؟

هم کلاسی ات لباس های پاییزی پوشید است. پس چرا تو نمی پوشی؟

3. أَنتِ شَعَرْتِ بِالْحُزْنِ أَمسِ وَ تَشعُرينَ بِالْفَرَحِ الْيَومَ.

نو دیروز احساس ناراحتی کردی و امروز احساس شادی می کنی.

٤. أنَا أَشعُرُ بِالصُّداعِ؛ سَأَذهَبُ إلَی الْمُستَوصَفِ.

من احساس سردرد می کنم ، پس به بیمارستان خواهم رفت.

 

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 94

ترجمه کنيد.

ضَحِکْتُ خنديدم أضَْحَكُ می خندم
قَذَفْتِ انداختی تَقْذِفينَ می اندازی
تَقْطَعُ می برَُد لا تقَْطعَُ نمی برد
تلَبْسَونَ می پوشيد لبَِسْتمُ پوشیدید
تقَبْلَانِ می پذيريد لاتقَبْلَانِ نمی پذیرید
تَنْصُُر ياری می کنی لا تنَصُُْر یاری نمی کنی
قَرُبَ نزديک شد يَقْرُبُ نزدیک می شود
مَلَکْنا فرمانروايی کرديم نَمْلِكُ فرمانروایی می کنیم
غَسَلْتُنَّ شستيد سَتَغْسِلْنَ خواهید شست
يفَْهمَُ می فهمد سَوفَ يفَْهمَُ خواهد فهمید

 

کَنْزُ الْحِکْمَةِ صفحه 94

بخوانيد و ترجمه کنيد.

1. إِنَّ الْحَسَدَ يأکُلُ الْحَسَناتِ کَما تَأکُلُ النّارُ الْحَطَبَ.

قطعا جسادت همه ی خوبی هارا می خورد (از بین می برد)همانطور که آتش هیزم را می خورد.

2. إِنَّ حَوائِجَ النّاسِ إِلَيْکُم نِعمَةٌ مِنَ اللهِ.

قطعا نیاز های مردم به شما نعمتی از خداوند است.

3.اَلامانةُ تَجلِبُ الرِّزقَ والْخیانَةُ تَجبُ الْفقر.

امانت  رزق و روزی را می آورد و خیانت فقر و بدبختی را می آورد

4. إِنَّ اللهَ جَميلٌ يحب الجَمالَ.

قطعا خدا زیباست و زیبایی را دوست می داردو

5.اضاعه الفرصه غصه.

تلف کردن فرصت غصه است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!