جواب تمرین عربی هشتم|درس هفتم|ترجمه کنيد صفحه 91

ترجمه کنيد صفحه 91

﴿مَتیٰ نَصْرُ اللهِ ؟ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَريبٌ.﴾

یاری خدا چه هنگامی است؟ بدانید که یاری خدا نزدیک است.

در گروه های دو نفره مکالمه کنيد.

1. مَتیٰ تَکتْبُُ (تَکْتُبينَ) واجِباتكَِ (واجِباتكِِ)؟

(تکالیفت را چه زمانی می نویسی؟)

بعد المدرسة

(بعد مدرسه)

2. مَتیٰ وَصَلْتَ(وَصَلتِ) إلیَ المَْدرَسَةِ؟

(چه زمانی به مدرسه رسیدی)

الساعة السابعة

(ساعت هفت)

3. مَتیٰ تخَْرُجُ(تَخرُجينَ) مِنَ المَْدرَسَةِ؟

(چه زمانی از مدرسه خارج می شوی؟)

فی الظهر

( ظهر)

٤. مَتیٰ تَرْجِعُ(تَرْجِعينَ) إلیٰ هُنا؟

چه زمانی به اینجا بازمی گردی؟

مساء

(عصر)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!