جواب تمرین عربی هشتم|درس هفتم|فعل مضارع صفحه 90

فعل مضارع صفحه 90

عکس 1: رزمندگان اسلام

عکس 2: دانش آموزان خانه ی چوبی می سازند.

عکس 3: همکلاسی ها تنیس بازی می کنند.

عکس 4: خانم ها به چشمه آب می روند.

جواب:

 

1. أَيُّهَا الرِّجالُ، أَينَ تَذهَبونَ؟
نَذهَبُ إلَی الْحُدودِ لِلدِّفاعِ عَنِ الْوَطَنِ.

ای مردان ، کجا می روید؟

به مرز ها برای دفاع از وطن می رویم.

2. أَيَّتُهَا الطّالِباتُ، ماذا تَفعَلْنَ؟
نَصْنَعُ بَیتاً خَشَبیّاً.

ای دانش آموزان چه کار می کنید؟

خانه ای چوبی می سازیم.

3.أَيُّهَا الزَّميلانِ، مَتیٰ تَلْعَبانِ کُرَةَ الْمِنضَدَةِ؟
نَلْعَبُ بَعْدَ دَقيقَةٍ.

ای همکلاسی ها ، چه زمانی تنیس روی میز بازی می کنید؟  بعد از چند دقیقه بازی می کنیم.

4.أَيَّتُهَا الْمَرأَتانِ، إِلیٰ أَينَ تَذْهَبانِ؟
نَذْهَبُ إِلیٰ عَينِ الْماءِ.

ای خانم ها ، به کجا می روید؟

به چشمه آب می رویم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!