جواب تمرین عربی هشتم|درس چهارم|اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ و اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 55

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 55

جمله های زير را ترجمه کنيد؛ سپس زير فعل های مضارع خط بکشيد.

1.«وَ مَن یشَْکُر فإِنََّما يشَْکُرُ لِنَفْسِهِ»

و هرکسی که  شکر می کند پس قطعا برای خودش شکر می کند.

2. أَ أَنتَ تَجْمَعُ الَْخْشابَ أَمْ أُخْتُكَ تَجْمَعُ؟

آیا تو چوب هارا جمع می کنی یا خواهرت جمع می کند؟

3. جَدّي ما طَلَبَ مِنّا مُساعَدَةً وَ جَدَّتي تَطْلُبُ الْمُساعَدَةَ.

پدر بزرگم از ما کمک نخواست و مادربزرگم کمک می خواهد.

4. والِدُنا يَعْمَلُ فِي الْمَصْنَعِ وَ والِدَتُنا تَعْمَلُ فِي الْمَکْتَبَةِ.

پدر ما در کارخانه کار می کند و مادرمان در کتابخانه کار می کند.

 

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 55

ترجمه کنيد.

عربی فارسی عربی فارسی
قَدَرْتَ توانستی ما قدََرْتَ نتوانستی.
يَسْأَلُ می پرسد سَيسَْألَُ خواهد پرسید.
نفَْتحَُ باز می کنیم سَوفَ نفَْتحَُ باز خواهیم کرد.
طَرَقَتْ کوبيد تَطْرُقُ می کوبد.
فَهِمْتُ فهميدم سَأَفهَمُ خواهیم فهمید.
شَرِبْنا نوشيديم نشَْربُ می نوشیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!