جواب تمرین عربی هفتم|درس دوم،بخش چهارم|بدانیم صفحه 49

بدانیم صفحه 49

مِنْ أَیْنَ أَنتَ؟ أنا مِن ایران.  اهل کجا هستی؟ اهل ایرانم.
مِنْ أَیْنَ أَنتِ؟ أنا مِن عراق.  اهل کجا هستی ؟ اهل عراقم.

عَلَیک بِالشُّکْرِ. تو باید تشکر کنی.

عَلَيکُنَّ بِمُداراةِ النّاسِ. بر تو مدارا کردن با مردم لازم است.(باید با مردم مدارا کنی)
عَلَیک بِالصَّبْرِ. باید صبر کنی (صبر داشته باشی).

عَلَيکُما بِحُبِّ الَْصدِقاءِ. باید دوستان خود را دوست داشته باشید.
عَلَيکُم بِالْحسانِ.  باید نیکی کنید

عَلَيکُم بِالْقُرآنِ. به قرآن مراجعه کنید.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!