جواب تمرین عربی هفتم|درس دوم،بخش چهارم|التمرین الثالث صفحه 51

التمرین الثالت صفحه 51

با توجّه به تصوير به پرسش ها پاسخ کوتاه دهيد.

1. أَیْنَ الْوَلَدُ؟ أمامَ البَقَرة

پسر کجاست؟ روبروی گاو
2. أَیْنَ السَّیّارَةُ؟ جِنبِ الشِجِرِة / عَلَی الیَسارِ اَلـشَجَرة

ماشین کجاست ؟ کنار درخت / سمت راست درخت

3. أَیْنَ الرَّجُلُ؟ في السَّيارة

مرد کجاست؟ درون ماشین
٤. أَیْنَ الْمَرْأَةُ؟ خَلفَ مِنضَدَة

زن کجاست ؟ پشت میز
٥. ماذا عَلَی السَّیّارَةِ؟ الحِقيبِة

چه چیزی روی ماشین است؟ کیف

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!