جواب تمرین عربی هفتم|درس هشتم|زينَةُ الْباطِنِ صفحه 103

حل تمرین عربی هفتم|درس هشتم

الدرس الثامن

زينَةُ الْباطِنِ صفحه 103

کانَتْ في بَحْرٍ کَبيرٍ سَمَکةٌ قَبيحَةٌ اسْمُها  «السَّمَکَةُ الحَْجَریةَُّ» وَ کانتَِ الْسَْماكُ خائفِاتٍ مِنْها. (در دریای بزرگ ماهی زشتی بود که اسم آن (ماهی سنگی) بود ماهی ها از او می ترسیدند.)هيَ ذَهَبَتْ إلیٰ سَمَکَتَینِ؛ اَلسَّمَکَتَانِ خافَتا وَ هَرَبَتا.   (او به سمت ماهی ها  رفت ، ماهیان  ترسیدند و فرار  کردند.)هيَ کانَتْ وَحيدةً دائِماً. (او همیشه تنها بود)
في يوَمٍ مِنَ الْيَاّمِ، خَمْسَةٌ مِنَ الصَّياّدينَ جاؤوا.(در روزی از روزها 5 تا از صیادان آمدند.) فَقَذَفوا شَبکََة کَبيرَةً فِي الْبَحْرِ. (و تور بزرگی دردریا انداختند.)
اَلْسْماكُ وَقَعْنَ فِي الشَّبَکَةِ. ما جاءَ أَحَدٌ لِلْمُساعَدَةِ.  (ماهی ها در تور افتادند . هیچ کس برای کمک نیامد.)اَلسَّمَکَةُ الْحَجَريَّةُ سَمِعَتْ أَصْواتَ الْسَْماكِ. (ماهی سنگی صدای ماهی هارا شنید.)
فَنَظَرَتْ إلیَ الشَّبکَةَ فَحزَنِتَْ و ذهَبَتَْ لِنجَاة الْسَْماكِ. (پس به تور نگاه کرد سپس ناراحت شد و برای نجات ماهی ها رفت.)قطَعَتَْ شَبکَة الصَّياّدینَ بسُِرعَة.ٍ (به سرعت تور ماهیگیران را پاره کرد.)
الَْسَْماكُ خَرَجْنَ وَ هَرَبنَْ جَميعا.ً (ماهی ها خارج شدند و همگی فرار کردند.)فَوَقعََتِ السَّمَکَةُ الحَْجَريةَُّ فِي الشَّبَکةِ وَ الصَّيّادونَ أخََذوها. (پس ماهی سنگی در تور افتاد و ماهیگیر ها او را گرفتند.)

کانتَِ الْسَْماكُ حَزيناتٍ ؛ لِانََّ السَّمَکَةَ الحَْجَریَّةَ وَقعََتْ فِي الشَّبکََةِ لِنجَاتِهِنَّ. (ماهیان ناراحت بودند ، زیرا ماهی سنگی برای نجات آن ها در تور افتاد.)
اَلْسَْماكُ نَظَرْنَ إلیٰ سَفينةِ الصَّيّادینَ. هُمْ أَخَذُوا السَّمَکةَ وَلٰکِنَّهُم قَذَفوها فِي الْماءِ؛ 
لَِانَّها کانَتْ قَبیحَةً جِدّاً فَخافوا مِنْها.(ماهی ها به کشتی ماهیگیر ها نگاه کردند.  آنها آن ماهی را گرفتند ولی آن را در آب انداختند زیرا بسیار زشت بود پس از او می ترسیدند.)

اَلْاسَْماكُ فَرِحْنَ لِنَجاتِها وَ نَظَرْنَ إلَيها بِابْتِسامٍ
وَ علَمِْنَ أَنَّ جَمالَ الْباطِنِ أَفْضَلُ مِنْ جَمالِ الظّاهِرِ. 

(ماهی ها برای نجات پیدا کردنش خوشحال شدند و با لبخند به او نگاه کردند و یادگرفتندکه زیبایی باطن بهتر از زیبایی ظاهر است.)

قالَ الْمامُ عَليٌّ (ع) : «زينَةُ الْباطِنِ خَيْرٌ مِنْ زينَةِ الظّاهِرِ »

امام علی گفته است: زیبایی باطن بهتر از زیبایی ظاهر است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!