جواب تمرین عربی هفتم| درس دوم، بخش اول|التمرین الثالث صفحه 34

التمرین الثالث صفحه 34

عکس: جدول

جواب: حروف رمز از بالا به پایین

ا

ل

ص

ل

ا

ۀ

ع

م

و

د

ا

ل

د

ئ

ن

رمز= الصلاة عمود الدین : نماز ستون دین است!

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!