جواب تمرین علوم ششم|درس دوم:سرگذشت دفتر من|فکرکنید و گفت و گو و جمع آوری اطلاعات صفحه 16

فکرکنید صفحه 16

1- مقاومت کیسه های نایلونی تهیه شده از بازیافت و کیسه های نایلونی تهیه شده از موادّ اصلی را مقایسه کنید.

مقاومت کیسه های نایلونی حاصل از بازیافت کمتر از کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد اصلی می باشد.
2- چرا کیسه های نایلونی تهیه شده از موادّ بازیافتی را ضخیم تر درست می کنند؟

به دلیل این که مقاومت کیسه های بازیافتی کم تر از کیسه های تولید شده از مواد اصلی می باشد در نتیجه باید آن ها را ضخیم بسازند تا در هرشرایطی پاره نشوند.

 

گفت و گو صفحه 16

درباره ی مشکلات بازیافت کاغذهای نشان داده شده گفت و گو کنید.

عکس: جعبه پیتزا، جعبه دستمال کاغذی، شانه تخم مرغ، دفتر

 

کاغذ های رنگی دارای مواد رنگی هستند که کار بازیافت را سخت می کنند. همچنین کاغذ های بهداشتی مثل دستمال کاغذی استفاده شده و کاغذ های مواد غذایی مثل جعبه پیتزا ممکن است آعشته به موادی باشند که بازیافت را مشکل می کنند.

به کمک آنچه یاد گرفته اید، چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می کنید؟

بهتر است این گونه کاغذ ها که مواد دیگری هم با آن ها قاتی شده را جداگانه و در سطل جداگانه ای قرار دهیم تا بازیافت راحت تر انجام شود. تا جایی که می توان در استفاده از کاغذ صرفه جویی کرد و حتما کاغذ های باطله را جمع آوری کرد و به مراکز بازیافت کاغذ تحویل داد.

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 16

درباره ی فعّالیت های خانه ی سلامت، میدان های تره بار و… محلّه و شهر خود در مورد بازیافت کاغذ، اطّلاعاتی را جمع آوری و گزارش کنید.

(برعهده ی دانش آموز)

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!