جواب تمرین علوم ششم|درس هفتم:ورزش و نیرو (2)|آزمایش کنید و فکرکنید صفحه 57

آزمایش کنید صفحه 57

دو بادکنک را همانند شکل الف از یک میله یا خط کش بیاویزید و به طور مستقیم و یا با یک لوله ی خودکار به وسط بادکنک ها فوت کنید. چه اتّفاقی می افتد؟ اگر سریع تر از دفعه ی قبل فوت کنید، چه اتّفاقی می افتد؟

بادکنک ها به هم نزدیک می شوند و اگر سریع تر فوت کنیم به مقدار بیشتری به هم نزدیک شده و می چسبند. دلیل آن هم این است که هنگام فوت کردن هوای بین دو بادکنک جابجا شده و دیگر نیروی مقاومت هوا بر بادکنک ها وارد نمی شود . همچنین فشار در کناره های بادکنک ها بیشتر از فشار هوای بین آن دو است و در نتیجه به همدیگر نزدیک می شوند.

یک نوار کاغذی به عرض تقریبی ٤ سانتی متر را از ورق کاغذ بِبُرید و همانند شکل پ، یک طرف آن را میان کتاب قرار دهید و فوت کنید. چه اتّفاقی می افتد؟ اگر سریع تر از دفعه ی قبل فوت کنید و هوا با سرعت بیشتری از روی کاغذ بگذرد، چه اتّفاقی می افتد؟

فشار هوای بالای کاغذ کاهش می یابد و نیروی مقاومت از بین می رود و چون فشار هوا در زیر آن بیشتر از روی کاغذ است نیرویی به سمت بالا به کاغذ وارد شده و کاغذ به سمت بالا حرکت می کند.

هرچه سریع تر فوت کنیم به میزان بیشتری کاغذ بالا می آید.

 

فکرکنید صفحه 57

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود، زیاد است.
آیا می توانید این اتّفاق را براساس آزمایش های انجام شده توضیح دهید؟

زیرا جریان هوا در بالا سقف بیشتر از زیر آن می شود و فشار هوا در بالای آن کمتر از زیر آن می شود. در نتیجه نیرویی از پایین به بالا به سقف وارد شده و باعث کنده شدن سقف می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!