جواب تمرین علوم ششم|درس هفتم:ورزش و نیرو (2)|فکرکنید صفحه 56

فکرکنید صفحه 56

عکس: ماشین مشکی کشیده

عکس: ماشین زرد مسابقه ای

1-نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟

خودرو هایی که حالت کشیده و تیزی دارند و سطح آن ها یکنواخت و صاف است مثل ماشین های مسابقه

عکس: هواپیمای جنگی

2-چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی، در پشت آنها چتری باز می شود؟

تا سطح تماس با هوا زیاد شود در نتیجه مقاومت هوای وارد بر هواپیما به توقف آن کمک کند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!