جواب تمرین علوم ششم|درس هفتم:ورزش و نیرو (2)|آزمایش کنید و کاوشگری صفحه 55

آزمایش کنید صفحه 55

همانند شکل، یک برگه ی کاغذ را بردارید و با سرعت زیاد حرکت دهید. چه اتّفاقی می افتد؟ چه نیرویی سبب خم شدن کاغذ می شود؟

کاغذ خم می شود –  نیروی مقاومت هوا ناشی از مولکول های هوا که بر کاغذ وارد می شود.

 

کاوشگری صفحه 55

بررسی کنید «شکل جسم چه اثری روی حرکت جسم دارد.»

1- یک ماشین اسباب بازی را از بالای سطح شیب داری رها کنید.

2- مسافتی که ماشین روی سطح افقی طی می کند تا بایستد،
اندازه گیری و یادداشت کنید (تکرار آزمایش و به دست آوردن میانگین مسافت طی شده، دقّت شما را بالا می برد).

3- مقوّایی به ابعاد 20 سانتی متر در 10 سانتی متر ببرید و مانند شکل درماشین قرار دهید و دوباره آن را از بالای سطح شیب دار رها کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.

4- این مقوّا را با تا کردن به ابعاد دیگر درآورید و آزمایش را تکرار کنید. جدول زیر را کامل کنید.

توجه کنید:در همه ی آزمایش ها جرم ماشین به همراه مقوّا یکسان باشد.

شماره ی آزمایش مساحت مقّوا(سانتی متر مربّع) میانگین مسافتی که ماشین روی سطح افقی طی می کند(سانتی متر)
1 10×10=100 100
2 10×20=200 75
3 5×10=50 150
4 5×5=25 180
  • نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

هرچه سطح تماس بیشتر باشد ، مولکول های بیشتری از هوا بر مقوا نیرو وارد کرده و مانع از حرکت آن می شوند در نتیجه سرعت حرکت و مسافت طی شده توسط ماشین کاهش می یابد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!