جواب تمرین علوم ششم|درس هفتم:ورزش و نیرو (2)|آزمایش کنید و پرسش متن و فکرکنید صفحه 54

آزمایش کنید صفحه 54

یک کتاب بزرگ را روی میز قرار دهید و سعی کنید به کمک یک کِش آن را به حرکت درآورید.

این آزمایش را می توانید با قراردادن چند کتاب روی هم، نیز انجام دهید. حال چند مداد استوانه ای شکل را زیر کتاب قرار دهید و دوباره سعی کنید کتاب را به کمک همان ککش به حرکت درآورید. در کدام حالت، حرکت دادن کتاب راحت تر است و کش کمتر کشیده می شود؟ علّت را توضیح دهید.

در حالت دوم زیرا سطح تماس جسم با سطح کم تر است و اصطکاک بین کتاب و زمین کم می شود. در واقع سطح تماس با اصطکاک ارتباط مستقیمی دارد و هرچه سطح تماس جسمی با زمین یا سطح زیرش بیشتر باشد ، اصطکاک بیشتری دارد و تکان دادنش سخت تر می شود.

 

پرسش متن صفحه 54

توضیح دهید چگونه یک دانش آموز می تواند یک چمدان مسافرتی سنگین را به راحتی جابه جا کند؟

با کمک چرخ زیر جمدان

 

فکرکنید صفحه 54

وقتی خودرو در جادّه ای در حال حرکت است، نیروی اصطکاک بر آن اثر می کند و سبب کاهش سرعت آن می شود. به نظر شما آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال حرکت نیز اثر می کند؟

بله ، این نیروی اصطکاک (نیروی مقاومت آب) ناشی از سطح تماس کشتی با آب است که مانعی در برابر حرکت کشتی می باشد . همچنین نیروی مقابل دیگری هم وجود دارد به نام نیروی مقاومت هوا  که هم بر کشتی و هم بر هواپیما وارد می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!