جواب تمرین علوم ششم|درس هفتم:ورزش و نیرو (2)|فعالیت صفحه 58

فعالیت صفحه 58

با نظر معلّم خود به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه یک هواپیمای کاغذی درست کند و هواپیمای خود را آزمایش کند؛ سپس یک مسابقه بین هواپیماهای ساخته شده برگزار کنید. هواپیمای کدام گروه، زمان بیشتری در هوا باقی می ماند و مسافت بیشتری را طی می کند؟

(برعهده ی دانش آموز)

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!