جواب تمرین علوم ششم|درس یازدهم:شگفتی های برگ|فکرکنید صفحه 81

فکرکنید صفحه 81

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

نتیجه می گیریم که برای شناسایی نشاسته می توان از محلول ید استفاده کرد و همچنین در برگ نشاسته وجود دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!