جواب تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان|پرسش متن و خود را بیازمایید صفحه 137

پرسش متن صفحه 137

آیا می دانید نهان دانگان را بر چه اساسی گروه بندی می کنند؟

بر اساس تعداد لپه هایشان

 

خود را بیازمایید صفحه 137

جدول زیر بعضی تفاوت های دو گروه گیاهان نهان دانه( تک لپه ای ها و دولپه ای ها) را نشان می دهد. در جای خالی واژهٔ مناسب قرار دهید.

دانه ساقه برگ گل تعداد لپه
ذرت دانۀ تک لپه آوند های چوب و آبکش در چند حلقه رگبرگ ها موازی تعداد گلبرگ ها سه یا مضربی از 3 تک لپه
لوبیا دانۀ دولپه آوند های چوب و آبکش در یک حلقه رگبرگ ها منشعب و گسترده  تعداد گلبرگ ها 4 یا 5 دولپه

 

خود را بیازمایید صفحه 137

اندام های رویشی (ریشه، ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع اند.موارد زیر را در هر شکل، مشخص کنید.
الف)برگ، ساقه و ریشه
ب)مواد مغذی در هرگیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟

1 و 4 در ساقه / 2 و3 در ریشه ذخیره می شود

 

تصویر چهار نوع گیاه   که هر کدام دارای

ساقه       ریشه                    برگ        ریشه               برگ ندارد    ریشه هستند

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!