آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان|فعالیت صفحه 134

فعالیت صفحه 134

کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب، صورتی رنگ می شود. برای نشان دادن این واقعیت که«بخارآب از روزنه های برگ خارج می شود و در بعضی برگ ها تعداد روزنه ها در دو  طرف برگ، یکسان نیست.» آزمایشی طراحی کنید.

در دو طرف برگ گیاه شمعدانی کاغذ آغشته به کبالت کلرید قرار می دهیم و پس از مدتی مشاهده می کنیم که بخش هایی به رنگ صورتی روی کاغذ دیده می شود.

که با شمردن تعداد آن ها می فهمیم روزنه ها زیر برگ بیشتر از روی آن است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!