جواب تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان|فعالیت صفحه 132

حل تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان

فعالیت صفحه 132

مشاهده ای برای نشان دادنِ حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید.

می توان چندین گل رز سفید را تهیه کرد. سپس گلدانی را پر از آب کرده و در آن مقداری رنگ غذا بریزیم و هم بزنیم.

سپس انتهای ساقه گل را به طور مایل بریده و در آب رنگی می گذاریم. بعد از مدتی مشاهده می کنیم که گلبرگ های گل رنگِ آب گلدان را به خود گرفته است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!