آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس دوم:رفتار اتم ها با یکدیگر|خود را بیازمایید و فکرکنید صفحه 19

خود را بیازمایید صفحه 19

١- از واکنش فلز سدیم با گاز فلوئور سدیم فلوئورید به دست می آید. با توجه به نمادهای شیمیایی9F  و   11Na  به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف) آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید.

 

ب)کدام یک با از دست دادن الکترون به ذره ای با مدار 8 الکترونی تبدیل می شود؟

سدیم

پ) کدام یک با گرفتن الکترون به ذره ای با مدار 8 الکترونی تبدیل می شود؟

فلوئور

ت) تعداد بارهای الکتریکی ذره های سازندهٔ سدیم فلوئورید را مشخص کنید.

سدیم 1 بار مثبت و فلوئور 1 بار منفی
ث) آیا ترکیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است؟ به چه دلیل؟

بله زیرا یک بار مثبت سدیم ، یک بار منفی فلوئور را خنثی می کند.

 

فکرکنید صفحه 19

 

به شکل روبه رو به دقت نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.
الف)در مجموع چند گرم واکنش دهنده مصرف شده است؟

19.6
ب) چند گرم فراورده تولید شده است؟

19.6
پ)یکی از مهم ترین قوانین طبیعی، قانون پایستگی جرم است که در همهٔ واکنش های شیمیایی نیز برقرار است. این قانون را در یک جمله بیان کنید.

 

در واکنش های شیمیایی جرم فرآورده ها برابر با جرم واکنش دهنده ها می باشد.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!