آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس دوم:رفتار اتم ها با یکدیگر|فعالیت صفحه 18

فعالیت صفحه 18

شکل های زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر، پیش و پس از تغییر شیمیایی نشان می دهند.

تصویر یون کلرید

تصویر یون سدیم

 تصویر اتم کلر

تصویر اتم سدیم

 

با بررسی شکل ها:
الف) جدول زیر را کامل کنید.

نام ذره←

مشخصات ذره↓

اتم سدیم  یون سدیم اتم کلر یون کلرید
تعداد الکترون 11 10 17 18
تعداد الکترون در مدار آخر 2 8 7 8
آیا مدار آخر ذره پر شده است؟ خیر بله خیر بله

ب) کدام اتم الکترون از دست داده و کدام یک الکترون گرفته است؟  اتم سدیم الکترون از دست و اتم سدیم الکترون گرفته
پ) هر یک از اتم های سدیم و کلر چند الکترون مبادله کرده اند؟  هرکدام 1 الکترون
ت) نماد شیمیایی یون های سدیم وکلرید را بنویسید.   

 

ث) ملاکی برای گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم ها مشخص کنید.

مقدار الکترون های لایه آخر

اگر لایه آخر یک اتم دارای تعداد کمی از الکترون باشد  آن اتم الکترون از دست داده و بار مثبت می گیرد.

اگر لایه آخراتم دارای تعداد زیادی اتم باشد ولی کاملاً پر نشده باشد الکترون می گیرد تا آن لایه را پرکند و دارای بار منفی می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!