آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس دوم:رفتار اتم ها با یکدیگر|آزمایش کنید صفحه 16

آزمایش کنید صفحه 16

هدف بررسی حرکت یون ها در آب
وسایل و مواد لازم ظرف شیشه ای(پتری)، پنس، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، کات کبود
روش اجرا

الف) درون ظرف پتری تا نیمه آب مقطر بریزید.
ب)با استفاده از پنس یک دانه بلور سدیم هیدروکسید را بردارید و به آرامی در کنار دیوارهٔ ظرف
پتری درون آب قرار دهید.
پ) با استفاده از پنس یک دانه بلور کات کبود بردارید و آن را درون ظرف پتری و کنارهٔ دیواره و
درست روبه روی بلور سدیم هیدروکسید قرار دهید.مدتی صبر کنید و مشاهدات خود را بنویسید.

  • تغییر رنگ نشانهٔ چیست؟ رسوب زرد رنگ یدید
  • معادلهٔ نوشتاری تغییر شیمیایی انجام شده به صورت زیر است.

فراورده هاکات کبود+سدیم هیدروکسید

فرآورده ها→یون مس،یون سولفات+یون سدیم،یون هیدوکسید

بر اساس این معادله، اگر یون های مس و هیدروکسید به یکدیگر برسند، با هم واکنش می دهند.
حال توضیح دهید از تشکیل رنگ جدید درون ظرف چه نتیجه ای می گیرید؟

تشکیل رنگ جدید نشان دهنده ی ایجاد ترکیب جدیدی است از یون های سرب و یدید

  • با توجه به نتیجهٔ این آزمایش توضیح دهید، چرا محلول نمک ها رسانای جریان الکتریکی است؟

نمک وقتی وارد آب می شود به یون هایش تجزیه می شود. یون های نمک آزادانه در محلول گزدش می کنند و الکتریسیته را عبور می دهند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!