جواب تمرین علوم نهم|درس سوم:به دنبال محیطی بهتر برای زندگی|فکرکنید صفحه 31

فکرکنید صفحه 31

الف) چه رابط های بین نقطهٔ جوش با تعداد اتم های کربن در هیدروکربن ها وجود دارد؟

رابطه مستقیم ، هرچه تعداد کربن ها بیشتر ← نقطه جوش بیشتر
 ب) کدام ترکیب نقطهٔ جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟

1)C10H20         

2)C6H14

شماره 1 زیرا کربن های بیشتری دارد

 

فکرکنید صفحه 31

با توجه به شکل داده شده، مشخص کنید:
الف) کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟
چرا؟ (1) ، هیدرو کربنی که تعداد کربن کمتری دارد
ب)هر یک از فرمول های زیر به کدام روغن نشان داده شده در شکل روبه رو تعلق دارد؟

1)C12H26  برای شماره 2

2)C20H42   برای شماره 1

3)C17H36    برای شماره 3

4)C24H50   برای شماره 4

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!