جواب تمرین علوم نهم|درس سوم:به دنبال محیطی بهتر برای زندگی|فعالیت صفحه 36

فعالیت صفحه 36

قبض برق خانهٔ مسکونی خودتان را به کلاس بیاورید و با توجه به آن و داده های موجود در جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

 

مقدار کربن دی اکسید تولیدشده
(کیلوگرم)
منبع تولید برق میزان برق مصرفی در 45
روز(کیلووات ساعت)
  450=0.9x X زغال سنگ  500= X
350 =0.7x X نفت خام
5=0.01x X باد
15=0.03x X گرمای زمین
25=0.05x X انرژی خورشیدی

الف) حساب کنید میزان برق مصرفی خانواده شما در 45 روز سبب ورود چند کیلوگرم کربن دی اکسید به هوا کره می شود.

845 کیلوگرم
ب) با توجه به قبض برق خانهٔ مسکونی خودتان، حساب کنید که مقدار کربن دی اکسید ورودی به هواکره در اثر مصرف سالانهٔ برق خانواده شما چند کیلوگرم است.
پ) دربارهٔ میزان آلایندگی هر یک از منبع های تولید برق گفت وگو کنید.

میزان تولید گاز آلاینده از سوخت های فسیلی (زغال سنگ و نفت) بسیار بیشتر از سوخت های تجدید پذیر (آب،گرمای زمین، انرژی خورشیدی) می باشد.
ت)هرگاه بدانید که یک درخت میانسال به طور میانگین سالانه 10 کیلوگرم کربن دی اکسید مصرف می کند؛ حساب کنید چند درخت لازم است تا همهٔ کربن دی اکسید تولید شده توسط خانواده شما مصرف شود.

حدودا 85 درخت

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!